Bootlin logo

Elixir Cross Referencer

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
/*
 * nozomi.c -- HSDPA driver Broadband Wireless Data Card - Globe Trotter
 *
 * Written by: Ulf Jakobsson,
 *       Jan Ã…kerfeldt,
 *       Stefan Thomasson,
 *
 * Maintained by: Paul Hardwick (p.hardwick@option.com)
 *
 * Patches:
 *     Locking code changes for Vodafone by Sphere Systems Ltd,
 *               Andrew Bird (ajb@spheresystems.co.uk )
 *               & Phil Sanderson
 *
 * Source has been ported from an implementation made by Filip Aben @ Option
 *
 * --------------------------------------------------------------------------
 *
 * Copyright (c) 2005,2006 Option Wireless Sweden AB
 * Copyright (c) 2006 Sphere Systems Ltd
 * Copyright (c) 2006 Option Wireless n/v
 * All rights Reserved.
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 *
 * --------------------------------------------------------------------------
 */

/* Enable this to have a lot of debug printouts */
#define DEBUG

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/pci.h>
#include <linux/ioport.h>
#include <linux/tty.h>
#include <linux/tty_driver.h>
#include <linux/tty_flip.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/serial.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/kmod.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kfifo.h>
#include <linux/uaccess.h>
#include <linux/slab.h>
#include <asm/byteorder.h>

#include <linux/delay.h>


#define VERSION_STRING DRIVER_DESC " 2.1d"

/*  Macros definitions */

/* Default debug printout level */
#define NOZOMI_DEBUG_LEVEL 0x00

#define P_BUF_SIZE 128
#define NFO(_err_flag_, args...)				\
do {								\
	char tmp[P_BUF_SIZE];					\
	snprintf(tmp, sizeof(tmp), ##args);			\
	printk(_err_flag_ "[%d] %s(): %s\n", __LINE__,		\
		__func__, tmp);				\
} while (0)

#define DBG1(args...) D_(0x01, ##args)
#define DBG2(args...) D_(0x02, ##args)
#define DBG3(args...) D_(0x04, ##args)
#define DBG4(args...) D_(0x08, ##args)
#define DBG5(args...) D_(0x10, ##args)
#define DBG6(args...) D_(0x20, ##args)
#define DBG7(args...) D_(0x40, ##args)
#define DBG8(args...) D_(0x80, ##args)

#ifdef DEBUG
/* Do we need this settable at runtime? */
static int debug = NOZOMI_DEBUG_LEVEL;

#define D(lvl, args...) do \
			{if (lvl & debug) NFO(KERN_DEBUG, ##args); } \
			while (0)
#define D_(lvl, args...) D(lvl, ##args)

/* These printouts are always printed */

#else
static int debug;
#define D_(lvl, args...)
#endif

/* TODO: rewrite to optimize macros... */

#define TMP_BUF_MAX 256

#define DUMP(buf__,len__) \
 do { \
  char tbuf[TMP_BUF_MAX] = {0};\
  if (len__ > 1) {\
	snprintf(tbuf, len__ > TMP_BUF_MAX ? TMP_BUF_MAX : len__, "%s", buf__);\
	if (tbuf[len__-2] == '\r') {\
		tbuf[len__-2] = 'r';\
	} \
	DBG1("SENDING: '%s' (%d+n)", tbuf, len__);\
  } else {\
	DBG1("SENDING: '%s' (%d)", tbuf, len__);\
  } \
} while (0)

/*  Defines */
#define NOZOMI_NAME		"nozomi"
#define NOZOMI_NAME_TTY		"nozomi_tty"
#define DRIVER_DESC		"Nozomi driver"

#define NTTY_TTY_MAXMINORS	256
#define NTTY_FIFO_BUFFER_SIZE	8192

/* Must be power of 2 */
#define FIFO_BUFFER_SIZE_UL	8192

/* Size of tmp send buffer to card */
#define SEND_BUF_MAX		1024
#define RECEIVE_BUF_MAX		4


#define R_IIR		0x0000	/* Interrupt Identity Register */
#define R_FCR		0x0000	/* Flow Control Register */
#define R_IER		0x0004	/* Interrupt Enable Register */

#define NOZOMI_CONFIG_MAGIC	0xEFEFFEFE
#define TOGGLE_VALID		0x0000

/* Definition of interrupt tokens */
#define MDM_DL1		0x0001
#define MDM_UL1		0x0002
#define MDM_DL2		0x0004
#define MDM_UL2		0x0008
#define DIAG_DL1	0x0010
#define DIAG_DL2	0x0020
#define DIAG_UL		0x0040
#define APP1_DL		0x0080
#define APP1_UL		0x0100
#define APP2_DL		0x0200
#define APP2_UL		0x0400
#define CTRL_DL		0x0800
#define CTRL_UL		0x1000
#define RESET		0x8000

#define MDM_DL		(MDM_DL1 | MDM_DL2)
#define MDM_UL		(MDM_UL1 | MDM_UL2)
#define DIAG_DL		(DIAG_DL1 | DIAG_DL2)

/* modem signal definition */
#define CTRL_DSR	0x0001
#define CTRL_DCD	0x0002
#define CTRL_RI		0x0004
#define CTRL_CTS	0x0008

#define CTRL_DTR	0x0001
#define CTRL_RTS	0x0002

#define MAX_PORT		4
#define NOZOMI_MAX_PORTS	5
#define NOZOMI_MAX_CARDS	(NTTY_TTY_MAXMINORS / MAX_PORT)

/*  Type definitions */

/*
 * There are two types of nozomi cards,
 * one with 2048 memory and with 8192 memory
 */
enum card_type {
	F32_2 = 2048,	/* 512 bytes downlink + uplink * 2 -> 2048 */
	F32_8 = 8192,	/* 3072 bytes downl. + 1024 bytes uplink * 2 -> 8192 */
};

/* Initialization states a card can be in */
enum card_state {
	NOZOMI_STATE_UKNOWN	= 0,
	NOZOMI_STATE_ENABLED	= 1,	/* pci device enabled */
	NOZOMI_STATE_ALLOCATED	= 2,	/* config setup done */
	NOZOMI_STATE_READY	= 3,	/* flowcontrols received */
};

/* Two different toggle channels exist */
enum channel_type {
	CH_A = 0,
	CH_B = 1,
};

/* Port definition for the card regarding flow control */
enum ctrl_port_type {
	CTRL_CMD	= 0,
	CTRL_MDM	= 1,
	CTRL_DIAG	= 2,
	CTRL_APP1	= 3,
	CTRL_APP2	= 4,
	CTRL_ERROR	= -1,
};

/* Ports that the nozomi has */
enum port_type {
	PORT_MDM	= 0,
	PORT_DIAG	= 1,
	PORT_APP1	= 2,
	PORT_APP2	= 3,
	PORT_CTRL	= 4,
	PORT_ERROR	= -1,
};

#ifdef __BIG_ENDIAN
/* Big endian */

struct toggles {
	unsigned int enabled:5;	/*
				 * Toggle fields are valid if enabled is 0,
				 * else A-channels must always be used.
				 */
	unsigned int diag_dl:1;
	unsigned int mdm_dl:1;
	unsigned int mdm_ul:1;
} __attribute__ ((packed));

/* Configuration table to read at startup of card */
/* Is for now only needed during initialization phase */
struct config_table {
	u32 signature;
	u16 product_information;
	u16 version;
	u8 pad3[3];
	struct toggles toggle;
	u8 pad1[4];
	u16 dl_mdm_len1;	/*
				 * If this is 64, it can hold
				 * 60 bytes + 4 that is length field
				 */
	u16 dl_start;

	u16 dl_diag_len1;
	u16 dl_mdm_len2;	/*
				 * If this is 64, it can hold
				 * 60 bytes + 4 that is length field
				 */
	u16 dl_app1_len;

	u16 dl_diag_len2;
	u16 dl_ctrl_len;
	u16 dl_app2_len;
	u8 pad2[16];
	u16 ul_mdm_len1;
	u16 ul_start;
	u16 ul_diag_len;
	u16 ul_mdm_len2;
	u16 ul_app1_len;
	u16 ul_app2_len;
	u16 ul_ctrl_len;
} __attribute__ ((packed));

/* This stores all control downlink flags */
struct ctrl_dl {
	u8 port;
	unsigned int reserved:4;
	unsigned int CTS:1;
	unsigned int RI:1;
	unsigned int DCD:1;
	unsigned int DSR:1;
} __attribute__ ((packed));

/* This stores all control uplink flags */
struct ctrl_ul {
	u8 port;
	unsigned int reserved:6;
	unsigned int RTS:1;
	unsigned int DTR:1;
} __attribute__ ((packed));

#else
/* Little endian */

/* This represents the toggle information */
struct toggles {
	unsigned int mdm_ul:1;
	unsigned int mdm_dl:1;
	unsigned int diag_dl:1;
	unsigned int enabled:5;	/*
				 * Toggle fields are valid if enabled is 0,
				 * else A-channels must always be used.
				 */
} __attribute__ ((packed));

/* Configuration table to read at startup of card */
struct config_table {
	u32 signature;
	u16 version;
	u16 product_information;
	struct toggles toggle;
	u8 pad1[7];
	u16 dl_start;
	u16 dl_mdm_len1;	/*
				 * If this is 64, it can hold
				 * 60 bytes + 4 that is length field
				 */
	u16 dl_mdm_len2;
	u16 dl_diag_len1;
	u16 dl_diag_len2;
	u16 dl_app1_len;
	u16 dl_app2_len;
	u16 dl_ctrl_len;
	u8 pad2[16];
	u16 ul_start;
	u16 ul_mdm_len2;
	u16 ul_mdm_len1;
	u16 ul_diag_len;
	u16 ul_app1_len;
	u16 ul_app2_len;
	u16 ul_ctrl_len;
} __attribute__ ((packed));

/* This stores all control downlink flags */
struct ctrl_dl {
	unsigned int DSR:1;
	unsigned int DCD:1;
	unsigned int RI:1;
	unsigned int CTS:1;
	unsigned int reserverd:4;
	u8 port;
} __attribute__ ((packed));

/* This stores all control uplink flags */
struct ctrl_ul {
	unsigned int DTR:1;
	unsigned int RTS:1;
	unsigned int reserved:6;
	u8 port;
} __attribute__ ((packed));
#endif

/* This holds all information that is needed regarding a port */
struct port {
	struct tty_port port;
	u8 update_flow_control;
	struct ctrl_ul ctrl_ul;
	struct ctrl_dl ctrl_dl;
	struct kfifo fifo_ul;
	void __iomem *dl_addr[2];
	u32 dl_size[2];
	u8 toggle_dl;
	void __iomem *ul_addr[2];
	u32 ul_size[2];
	u8 toggle_ul;
	u16 token_dl;

	wait_queue_head_t tty_wait;
	struct async_icount tty_icount;

	struct nozomi *dc;
};

/* Private data one for each card in the system */
struct nozomi {
	void __iomem *base_addr;
	unsigned long flip;

	/* Pointers to registers */
	void __iomem *reg_iir;
	void __iomem *reg_fcr;
	void __iomem *reg_ier;

	u16 last_ier;
	enum card_type card_type;
	struct config_table config_table;	/* Configuration table */
	struct pci_dev *pdev;
	struct port port[NOZOMI_MAX_PORTS];
	u8 *send_buf;

	spinlock_t spin_mutex;	/* secures access to registers and tty */

	unsigned int index_start;
	enum card_state state;
	u32 open_ttys;
};

/* This is a data packet that is read or written to/from card */
struct buffer {
	u32 size;		/* size is the length of the data buffer */
	u8 *data;
} __attribute__ ((packed));

/*  Global variables */
static const struct pci_device_id nozomi_pci_tbl[] = {
	{PCI_DEVICE(0x1931, 0x000c)},	/* Nozomi HSDPA */
	{},
};

MODULE_DEVICE_TABLE(pci, nozomi_pci_tbl);

static struct nozomi *ndevs[NOZOMI_MAX_CARDS];
static struct tty_driver *ntty_driver;

static const struct tty_port_operations noz_tty_port_ops;

/*
 * find card by tty_index
 */
static inline struct nozomi *get_dc_by_tty(const struct tty_struct *tty)
{
	return tty ? ndevs[tty->index / MAX_PORT] : NULL;
}

static inline struct port *get_port_by_tty(const struct tty_struct *tty)
{
	struct nozomi *ndev = get_dc_by_tty(tty);
	return ndev ? &ndev->port[tty->index % MAX_PORT] : NULL;
}

/*
 * TODO:
 * -Optimize
 * -Rewrite cleaner
 */

static void read_mem32(u32 *buf, const void __iomem *mem_addr_start,
			u32 size_bytes)
{
	u32 i = 0;
	const u32 __iomem *ptr = mem_addr_start;
	u16 *buf16;

	if (unlikely(!ptr || !buf))
		goto out;

	/* shortcut for extremely often used cases */
	switch (size_bytes) {
	case 2:	/* 2 bytes */
		buf16 = (u16 *) buf;
		*buf16 = __le16_to_cpu(readw(ptr));
		goto out;
		break;
	case 4:	/* 4 bytes */
		*(buf) = __le32_to_cpu(readl(ptr));
		goto out;
		break;
	}

	while (i < size_bytes) {
		if (size_bytes - i == 2) {
			/* Handle 2 bytes in the end */
			buf16 = (u16 *) buf;
			*(buf16) = __le16_to_cpu(readw(ptr));
			i += 2;
		} else {
			/* Read 4 bytes */
			*(buf) = __le32_to_cpu(readl(ptr));
			i += 4;
		}
		buf++;
		ptr++;
	}
out:
	return;
}

/*
 * TODO:
 * -Optimize
 * -Rewrite cleaner
 */
static u32 write_mem32(void __iomem *mem_addr_start, const u32 *buf,
			u32 size_bytes)
{
	u32 i = 0;
	u32 __iomem *ptr = mem_addr_start;
	const u16 *buf16;

	if (unlikely(!ptr || !buf))
		return 0;

	/* shortcut for extremely often used cases */
	switch (size_bytes) {
	case 2:	/* 2 bytes */
		buf16 = (const u16 *)buf;
		writew(__cpu_to_le16(*buf16), ptr);
		return 2;
		break;
	case 1: /*
		 * also needs to write 4 bytes in this case
		 * so falling through..
		 */
	case 4: /* 4 bytes */
		writel(__cpu_to_le32(*buf), ptr);
		return 4;
		break;
	}

	while (i < size_bytes) {
		if (size_bytes - i == 2) {
			/* 2 bytes */
			buf16 = (const u16 *)buf;
			writew(__cpu_to_le16(*buf16), ptr);
			i += 2;
		} else {
			/* 4 bytes */
			writel(__cpu_to_le32(*buf), ptr);
			i += 4;
		}
		buf++;
		ptr++;
	}
	return i;
}

/* Setup pointers to different channels and also setup buffer sizes. */
static void nozomi_setup_memory(struct nozomi *dc)
{
	void __iomem *offset = dc->base_addr + dc->config_table.dl_start;
	/* The length reported is including the length field of 4 bytes,
	 * hence subtract with 4.
	 */
	const u16 buff_offset = 4;

	/* Modem port dl configuration */
	dc->port[PORT_MDM].dl_addr[CH_A] = offset;
	dc->port[PORT_MDM].dl_addr[CH_B] =
				(offset += dc->config_table.dl_mdm_len1);
	dc->port[PORT_MDM].dl_size[CH_A] =
				dc->config_table.dl_mdm_len1 - buff_offset;
	dc->port[PORT_MDM].dl_size[CH_B] =
				dc->config_table.dl_mdm_len2 - buff_offset;

	/* Diag port dl configuration */
	dc->port[PORT_DIAG].dl_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.dl_mdm_len2);
	dc->port[PORT_DIAG].dl_size[CH_A] =
				dc->config_table.dl_diag_len1 - buff_offset;
	dc->port[PORT_DIAG].dl_addr[CH_B] =
				(offset += dc->config_table.dl_diag_len1);
	dc->port[PORT_DIAG].dl_size[CH_B] =
				dc->config_table.dl_diag_len2 - buff_offset;

	/* App1 port dl configuration */
	dc->port[PORT_APP1].dl_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.dl_diag_len2);
	dc->port[PORT_APP1].dl_size[CH_A] =
				dc->config_table.dl_app1_len - buff_offset;

	/* App2 port dl configuration */
	dc->port[PORT_APP2].dl_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.dl_app1_len);
	dc->port[PORT_APP2].dl_size[CH_A] =
				dc->config_table.dl_app2_len - buff_offset;

	/* Ctrl dl configuration */
	dc->port[PORT_CTRL].dl_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.dl_app2_len);
	dc->port[PORT_CTRL].dl_size[CH_A] =
				dc->config_table.dl_ctrl_len - buff_offset;

	offset = dc->base_addr + dc->config_table.ul_start;

	/* Modem Port ul configuration */
	dc->port[PORT_MDM].ul_addr[CH_A] = offset;
	dc->port[PORT_MDM].ul_size[CH_A] =
				dc->config_table.ul_mdm_len1 - buff_offset;
	dc->port[PORT_MDM].ul_addr[CH_B] =
				(offset += dc->config_table.ul_mdm_len1);
	dc->port[PORT_MDM].ul_size[CH_B] =
				dc->config_table.ul_mdm_len2 - buff_offset;

	/* Diag port ul configuration */
	dc->port[PORT_DIAG].ul_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.ul_mdm_len2);
	dc->port[PORT_DIAG].ul_size[CH_A] =
				dc->config_table.ul_diag_len - buff_offset;

	/* App1 port ul configuration */
	dc->port[PORT_APP1].ul_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.ul_diag_len);
	dc->port[PORT_APP1].ul_size[CH_A] =
				dc->config_table.ul_app1_len - buff_offset;

	/* App2 port ul configuration */
	dc->port[PORT_APP2].ul_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.ul_app1_len);
	dc->port[PORT_APP2].ul_size[CH_A] =
				dc->config_table.ul_app2_len - buff_offset;

	/* Ctrl ul configuration */
	dc->port[PORT_CTRL].ul_addr[CH_A] =
				(offset += dc->config_table.ul_app2_len);
	dc->port[PORT_CTRL].ul_size[CH_A] =
				dc->config_table.ul_ctrl_len - buff_offset;
}

/* Dump config table under initalization phase */
#ifdef DEBUG
static void dump_table(const struct nozomi *dc)
{
	DBG3("signature: 0x%08X", dc->config_table.signature);
	DBG3("version: 0x%04X", dc->config_table.version);
	DBG3("product_information: 0x%04X", \
				dc->config_table.product_information);
	DBG3("toggle enabled: %d", dc->config_table.toggle.enabled);
	DBG3("toggle up_mdm: %d", dc->config_table.toggle.mdm_ul);
	DBG3("toggle dl_mdm: %d", dc->config_table.toggle.mdm_dl);
	DBG3("toggle dl_dbg: %d", dc->config_table.toggle.diag_dl);

	DBG3("dl_start: 0x%04X", dc->config_table.dl_start);
	DBG3("dl_mdm_len0: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_mdm_len1,
	  dc->config_table.dl_mdm_len1);
	DBG3("dl_mdm_len1: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_mdm_len2,
	  dc->config_table.dl_mdm_len2);
	DBG3("dl_diag_len0: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_diag_len1,
	  dc->config_table.dl_diag_len1);
	DBG3("dl_diag_len1: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_diag_len2,
	  dc->config_table.dl_diag_len2);
	DBG3("dl_app1_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_app1_len,
	  dc->config_table.dl_app1_len);
	DBG3("dl_app2_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_app2_len,
	  dc->config_table.dl_app2_len);
	DBG3("dl_ctrl_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.dl_ctrl_len,
	  dc->config_table.dl_ctrl_len);
	DBG3("ul_start: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_start,
	  dc->config_table.ul_start);
	DBG3("ul_mdm_len[0]: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_mdm_len1,
	  dc->config_table.ul_mdm_len1);
	DBG3("ul_mdm_len[1]: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_mdm_len2,
	  dc->config_table.ul_mdm_len2);
	DBG3("ul_diag_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_diag_len,
	  dc->config_table.ul_diag_len);
	DBG3("ul_app1_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_app1_len,
	  dc->config_table.ul_app1_len);
	DBG3("ul_app2_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_app2_len,
	  dc->config_table.ul_app2_len);
	DBG3("ul_ctrl_len: 0x%04X, %d", dc->config_table.ul_ctrl_len,
	  dc->config_table.ul_ctrl_len);
}
#else
static inline void dump_table(const struct nozomi *dc) { }
#endif

/*
 * Read configuration table from card under intalization phase
 * Returns 1 if ok, else 0
 */
static int nozomi_read_config_table(struct nozomi *dc)
{
	read_mem32((u32 *) &dc->config_table, dc->base_addr + 0,
						sizeof(struct config_table));

	if (dc->config_table.signature != NOZOMI_CONFIG_MAGIC) {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "ConfigTable Bad! 0x%08X != 0x%08X\n",
			dc->config_table.signature, NOZOMI_CONFIG_MAGIC);
		return 0;
	}

	if ((dc->config_table.version == 0)
	  || (dc->config_table.toggle.enabled == TOGGLE_VALID)) {
		int i;
		DBG1("Second phase, configuring card");

		nozomi_setup_memory(dc);

		dc->port[PORT_MDM].toggle_ul = dc->config_table.toggle.mdm_ul;
		dc->port[PORT_MDM].toggle_dl = dc->config_table.toggle.mdm_dl;
		dc->port[PORT_DIAG].toggle_dl = dc->config_table.toggle.diag_dl;
		DBG1("toggle ports: MDM UL:%d MDM DL:%d, DIAG DL:%d",
		  dc->port[PORT_MDM].toggle_ul,
		  dc->port[PORT_MDM].toggle_dl, dc->port[PORT_DIAG].toggle_dl);

		dump_table(dc);

		for (i = PORT_MDM; i < MAX_PORT; i++) {
			memset(&dc->port[i].ctrl_dl, 0, sizeof(struct ctrl_dl));
			memset(&dc->port[i].ctrl_ul, 0, sizeof(struct ctrl_ul));
		}

		/* Enable control channel */
		dc->last_ier = dc->last_ier | CTRL_DL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);

		dc->state = NOZOMI_STATE_ALLOCATED;
		dev_info(&dc->pdev->dev, "Initialization OK!\n");
		return 1;
	}

	if ((dc->config_table.version > 0)
	  && (dc->config_table.toggle.enabled != TOGGLE_VALID)) {
		u32 offset = 0;
		DBG1("First phase: pushing upload buffers, clearing download");

		dev_info(&dc->pdev->dev, "Version of card: %d\n",
			 dc->config_table.version);

		/* Here we should disable all I/O over F32. */
		nozomi_setup_memory(dc);

		/*
		 * We should send ALL channel pair tokens back along
		 * with reset token
		 */

		/* push upload modem buffers */
		write_mem32(dc->port[PORT_MDM].ul_addr[CH_A],
			(u32 *) &offset, 4);
		write_mem32(dc->port[PORT_MDM].ul_addr[CH_B],
			(u32 *) &offset, 4);

		writew(MDM_UL | DIAG_DL | MDM_DL, dc->reg_fcr);

		DBG1("First phase done");
	}

	return 1;
}

/* Enable uplink interrupts */
static void enable_transmit_ul(enum port_type port, struct nozomi *dc)
{
	static const u16 mask[] = {MDM_UL, DIAG_UL, APP1_UL, APP2_UL, CTRL_UL};

	if (port < NOZOMI_MAX_PORTS) {
		dc->last_ier |= mask[port];
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	} else {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "Called with wrong port?\n");
	}
}

/* Disable uplink interrupts */
static void disable_transmit_ul(enum port_type port, struct nozomi *dc)
{
	static const u16 mask[] =
		{~MDM_UL, ~DIAG_UL, ~APP1_UL, ~APP2_UL, ~CTRL_UL};

	if (port < NOZOMI_MAX_PORTS) {
		dc->last_ier &= mask[port];
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	} else {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "Called with wrong port?\n");
	}
}

/* Enable downlink interrupts */
static void enable_transmit_dl(enum port_type port, struct nozomi *dc)
{
	static const u16 mask[] = {MDM_DL, DIAG_DL, APP1_DL, APP2_DL, CTRL_DL};

	if (port < NOZOMI_MAX_PORTS) {
		dc->last_ier |= mask[port];
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	} else {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "Called with wrong port?\n");
	}
}

/* Disable downlink interrupts */
static void disable_transmit_dl(enum port_type port, struct nozomi *dc)
{
	static const u16 mask[] =
		{~MDM_DL, ~DIAG_DL, ~APP1_DL, ~APP2_DL, ~CTRL_DL};

	if (port < NOZOMI_MAX_PORTS) {
		dc->last_ier &= mask[port];
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	} else {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "Called with wrong port?\n");
	}
}

/*
 * Return 1 - send buffer to card and ack.
 * Return 0 - don't ack, don't send buffer to card.
 */
static int send_data(enum port_type index, struct nozomi *dc)
{
	u32 size = 0;
	struct port *port = &dc->port[index];
	const u8 toggle = port->toggle_ul;
	void __iomem *addr = port->ul_addr[toggle];
	const u32 ul_size = port->ul_size[toggle];

	/* Get data from tty and place in buf for now */
	size = kfifo_out(&port->fifo_ul, dc->send_buf,
			  ul_size < SEND_BUF_MAX ? ul_size : SEND_BUF_MAX);

	if (size == 0) {
		DBG4("No more data to send, disable link:");
		return 0;
	}

	/* DUMP(buf, size); */

	/* Write length + data */
	write_mem32(addr, (u32 *) &size, 4);
	write_mem32(addr + 4, (u32 *) dc->send_buf, size);

	tty_port_tty_wakeup(&port->port);

	return 1;
}

/* If all data has been read, return 1, else 0 */
static int receive_data(enum port_type index, struct nozomi *dc)
{
	u8 buf[RECEIVE_BUF_MAX] = { 0 };
	int size;
	u32 offset = 4;
	struct port *port = &dc->port[index];
	void __iomem *addr = port->dl_addr[port->toggle_dl];
	struct tty_struct *tty = tty_port_tty_get(&port->port);
	int i, ret;

	size = __le32_to_cpu(readl(addr));
	/* DBG1( "%d bytes port: %d", size, index); */

	if (tty && test_bit(TTY_THROTTLED, &tty->flags)) {
		DBG1("No room in tty, don't read data, don't ack interrupt, "
			"disable interrupt");

		/* disable interrupt in downlink... */
		disable_transmit_dl(index, dc);
		ret = 0;
		goto put;
	}

	if (unlikely(size == 0)) {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "size == 0?\n");
		ret = 1;
		goto put;
	}

	while (size > 0) {
		read_mem32((u32 *) buf, addr + offset, RECEIVE_BUF_MAX);

		if (size == 1) {
			tty_insert_flip_char(&port->port, buf[0], TTY_NORMAL);
			size = 0;
		} else if (size < RECEIVE_BUF_MAX) {
			size -= tty_insert_flip_string(&port->port,
					(char *)buf, size);
		} else {
			i = tty_insert_flip_string(&port->port,
					(char *)buf, RECEIVE_BUF_MAX);
			size -= i;
			offset += i;
		}
	}

	set_bit(index, &dc->flip);
	ret = 1;
put:
	tty_kref_put(tty);
	return ret;
}

/* Debug for interrupts */
#ifdef DEBUG
static char *interrupt2str(u16 interrupt)
{
	static char buf[TMP_BUF_MAX];
	char *p = buf;

	interrupt & MDM_DL1 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX, "MDM_DL1 ") : NULL;
	interrupt & MDM_DL2 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"MDM_DL2 ") : NULL;

	interrupt & MDM_UL1 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"MDM_UL1 ") : NULL;
	interrupt & MDM_UL2 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"MDM_UL2 ") : NULL;

	interrupt & DIAG_DL1 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"DIAG_DL1 ") : NULL;
	interrupt & DIAG_DL2 ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"DIAG_DL2 ") : NULL;

	interrupt & DIAG_UL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"DIAG_UL ") : NULL;

	interrupt & APP1_DL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"APP1_DL ") : NULL;
	interrupt & APP2_DL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"APP2_DL ") : NULL;

	interrupt & APP1_UL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"APP1_UL ") : NULL;
	interrupt & APP2_UL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"APP2_UL ") : NULL;

	interrupt & CTRL_DL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"CTRL_DL ") : NULL;
	interrupt & CTRL_UL ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"CTRL_UL ") : NULL;

	interrupt & RESET ? p += snprintf(p, TMP_BUF_MAX - (p - buf),
					"RESET ") : NULL;

	return buf;
}
#endif

/*
 * Receive flow control
 * Return 1 - If ok, else 0
 */
static int receive_flow_control(struct nozomi *dc)
{
	enum port_type port = PORT_MDM;
	struct ctrl_dl ctrl_dl;
	struct ctrl_dl old_ctrl;
	u16 enable_ier = 0;

	read_mem32((u32 *) &ctrl_dl, dc->port[PORT_CTRL].dl_addr[CH_A], 2);

	switch (ctrl_dl.port) {
	case CTRL_CMD:
		DBG1("The Base Band sends this value as a response to a "
			"request for IMSI detach sent over the control "
			"channel uplink (see section 7.6.1).");
		break;
	case CTRL_MDM:
		port = PORT_MDM;
		enable_ier = MDM_DL;
		break;
	case CTRL_DIAG:
		port = PORT_DIAG;
		enable_ier = DIAG_DL;
		break;
	case CTRL_APP1:
		port = PORT_APP1;
		enable_ier = APP1_DL;
		break;
	case CTRL_APP2:
		port = PORT_APP2;
		enable_ier = APP2_DL;
		if (dc->state == NOZOMI_STATE_ALLOCATED) {
			/*
			 * After card initialization the flow control
			 * received for APP2 is always the last
			 */
			dc->state = NOZOMI_STATE_READY;
			dev_info(&dc->pdev->dev, "Device READY!\n");
		}
		break;
	default:
		dev_err(&dc->pdev->dev,
			"ERROR: flow control received for non-existing port\n");
		return 0;
	}

	DBG1("0x%04X->0x%04X", *((u16 *)&dc->port[port].ctrl_dl),
	  *((u16 *)&ctrl_dl));

	old_ctrl = dc->port[port].ctrl_dl;
	dc->port[port].ctrl_dl = ctrl_dl;

	if (old_ctrl.CTS == 1 && ctrl_dl.CTS == 0) {
		DBG1("Disable interrupt (0x%04X) on port: %d",
			enable_ier, port);
		disable_transmit_ul(port, dc);

	} else if (old_ctrl.CTS == 0 && ctrl_dl.CTS == 1) {

		if (kfifo_len(&dc->port[port].fifo_ul)) {
			DBG1("Enable interrupt (0x%04X) on port: %d",
				enable_ier, port);
			DBG1("Data in buffer [%d], enable transmit! ",
				kfifo_len(&dc->port[port].fifo_ul));
			enable_transmit_ul(port, dc);
		} else {
			DBG1("No data in buffer...");
		}
	}

	if (*(u16 *)&old_ctrl == *(u16 *)&ctrl_dl) {
		DBG1(" No change in mctrl");
		return 1;
	}
	/* Update statistics */
	if (old_ctrl.CTS != ctrl_dl.CTS)
		dc->port[port].tty_icount.cts++;
	if (old_ctrl.DSR != ctrl_dl.DSR)
		dc->port[port].tty_icount.dsr++;
	if (old_ctrl.RI != ctrl_dl.RI)
		dc->port[port].tty_icount.rng++;
	if (old_ctrl.DCD != ctrl_dl.DCD)
		dc->port[port].tty_icount.dcd++;

	wake_up_interruptible(&dc->port[port].tty_wait);

	DBG1("port: %d DCD(%d), CTS(%d), RI(%d), DSR(%d)",
	  port,
	  dc->port[port].tty_icount.dcd, dc->port[port].tty_icount.cts,
	  dc->port[port].tty_icount.rng, dc->port[port].tty_icount.dsr);

	return 1;
}

static enum ctrl_port_type port2ctrl(enum port_type port,
					const struct nozomi *dc)
{
	switch (port) {
	case PORT_MDM:
		return CTRL_MDM;
	case PORT_DIAG:
		return CTRL_DIAG;
	case PORT_APP1:
		return CTRL_APP1;
	case PORT_APP2:
		return CTRL_APP2;
	default:
		dev_err(&dc->pdev->dev,
			"ERROR: send flow control " \
			"received for non-existing port\n");
	}
	return CTRL_ERROR;
}

/*
 * Send flow control, can only update one channel at a time
 * Return 0 - If we have updated all flow control
 * Return 1 - If we need to update more flow control, ack current enable more
 */
static int send_flow_control(struct nozomi *dc)
{
	u32 i, more_flow_control_to_be_updated = 0;
	u16 *ctrl;

	for (i = PORT_MDM; i < MAX_PORT; i++) {
		if (dc->port[i].update_flow_control) {
			if (more_flow_control_to_be_updated) {
				/* We have more flow control to be updated */
				return 1;
			}
			dc->port[i].ctrl_ul.port = port2ctrl(i, dc);
			ctrl = (u16 *)&dc->port[i].ctrl_ul;
			write_mem32(dc->port[PORT_CTRL].ul_addr[0], \
				(u32 *) ctrl, 2);
			dc->port[i].update_flow_control = 0;
			more_flow_control_to_be_updated = 1;
		}
	}
	return 0;
}

/*
 * Handle downlink data, ports that are handled are modem and diagnostics
 * Return 1 - ok
 * Return 0 - toggle fields are out of sync
 */
static int handle_data_dl(struct nozomi *dc, enum port_type port, u8 *toggle,
			u16 read_iir, u16 mask1, u16 mask2)
{
	if (*toggle == 0 && read_iir & mask1) {
		if (receive_data(port, dc)) {
			writew(mask1, dc->reg_fcr);
			*toggle = !(*toggle);
		}

		if (read_iir & mask2) {
			if (receive_data(port, dc)) {
				writew(mask2, dc->reg_fcr);
				*toggle = !(*toggle);
			}
		}
	} else if (*toggle == 1 && read_iir & mask2) {
		if (receive_data(port, dc)) {
			writew(mask2, dc->reg_fcr);
			*toggle = !(*toggle);
		}

		if (read_iir & mask1) {
			if (receive_data(port, dc)) {
				writew(mask1, dc->reg_fcr);
				*toggle = !(*toggle);
			}
		}
	} else {
		dev_err(&dc->pdev->dev, "port out of sync!, toggle:%d\n",
			*toggle);
		return 0;
	}
	return 1;
}

/*
 * Handle uplink data, this is currently for the modem port
 * Return 1 - ok
 * Return 0 - toggle field are out of sync
 */
static int handle_data_ul(struct nozomi *dc, enum port_type port, u16 read_iir)
{
	u8 *toggle = &(dc->port[port].toggle_ul);

	if (*toggle == 0 && read_iir & MDM_UL1) {
		dc->last_ier &= ~MDM_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_data(port, dc)) {
			writew(MDM_UL1, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | MDM_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
			*toggle = !*toggle;
		}

		if (read_iir & MDM_UL2) {
			dc->last_ier &= ~MDM_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
			if (send_data(port, dc)) {
				writew(MDM_UL2, dc->reg_fcr);
				dc->last_ier = dc->last_ier | MDM_UL;
				writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
				*toggle = !*toggle;
			}
		}

	} else if (*toggle == 1 && read_iir & MDM_UL2) {
		dc->last_ier &= ~MDM_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_data(port, dc)) {
			writew(MDM_UL2, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | MDM_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
			*toggle = !*toggle;
		}

		if (read_iir & MDM_UL1) {
			dc->last_ier &= ~MDM_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
			if (send_data(port, dc)) {
				writew(MDM_UL1, dc->reg_fcr);
				dc->last_ier = dc->last_ier | MDM_UL;
				writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
				*toggle = !*toggle;
			}
		}
	} else {
		writew(read_iir & MDM_UL, dc->reg_fcr);
		dev_err(&dc->pdev->dev, "port out of sync!\n");
		return 0;
	}
	return 1;
}

static irqreturn_t interrupt_handler(int irq, void *dev_id)
{
	struct nozomi *dc = dev_id;
	unsigned int a;
	u16 read_iir;

	if (!dc)
		return IRQ_NONE;

	spin_lock(&dc->spin_mutex);
	read_iir = readw(dc->reg_iir);

	/* Card removed */
	if (read_iir == (u16)-1)
		goto none;
	/*
	 * Just handle interrupt enabled in IER
	 * (by masking with dc->last_ier)
	 */
	read_iir &= dc->last_ier;

	if (read_iir == 0)
		goto none;


	DBG4("%s irq:0x%04X, prev:0x%04X", interrupt2str(read_iir), read_iir,
		dc->last_ier);

	if (read_iir & RESET) {
		if (unlikely(!nozomi_read_config_table(dc))) {
			dc->last_ier = 0x0;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
			dev_err(&dc->pdev->dev, "Could not read status from "
				"card, we should disable interface\n");
		} else {
			writew(RESET, dc->reg_fcr);
		}
		/* No more useful info if this was the reset interrupt. */
		goto exit_handler;
	}
	if (read_iir & CTRL_UL) {
		DBG1("CTRL_UL");
		dc->last_ier &= ~CTRL_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_flow_control(dc)) {
			writew(CTRL_UL, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | CTRL_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		}
	}
	if (read_iir & CTRL_DL) {
		receive_flow_control(dc);
		writew(CTRL_DL, dc->reg_fcr);
	}
	if (read_iir & MDM_DL) {
		if (!handle_data_dl(dc, PORT_MDM,
				&(dc->port[PORT_MDM].toggle_dl), read_iir,
				MDM_DL1, MDM_DL2)) {
			dev_err(&dc->pdev->dev, "MDM_DL out of sync!\n");
			goto exit_handler;
		}
	}
	if (read_iir & MDM_UL) {
		if (!handle_data_ul(dc, PORT_MDM, read_iir)) {
			dev_err(&dc->pdev->dev, "MDM_UL out of sync!\n");
			goto exit_handler;
		}
	}
	if (read_iir & DIAG_DL) {
		if (!handle_data_dl(dc, PORT_DIAG,
				&(dc->port[PORT_DIAG].toggle_dl), read_iir,
				DIAG_DL1, DIAG_DL2)) {
			dev_err(&dc->pdev->dev, "DIAG_DL out of sync!\n");
			goto exit_handler;
		}
	}
	if (read_iir & DIAG_UL) {
		dc->last_ier &= ~DIAG_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_data(PORT_DIAG, dc)) {
			writew(DIAG_UL, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | DIAG_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		}
	}
	if (read_iir & APP1_DL) {
		if (receive_data(PORT_APP1, dc))
			writew(APP1_DL, dc->reg_fcr);
	}
	if (read_iir & APP1_UL) {
		dc->last_ier &= ~APP1_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_data(PORT_APP1, dc)) {
			writew(APP1_UL, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | APP1_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		}
	}
	if (read_iir & APP2_DL) {
		if (receive_data(PORT_APP2, dc))
			writew(APP2_DL, dc->reg_fcr);
	}
	if (read_iir & APP2_UL) {
		dc->last_ier &= ~APP2_UL;
		writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		if (send_data(PORT_APP2, dc)) {
			writew(APP2_UL, dc->reg_fcr);
			dc->last_ier = dc->last_ier | APP2_UL;
			writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
		}
	}

exit_handler:
	spin_unlock(&dc->spin_mutex);

	for (a = 0; a < NOZOMI_MAX_PORTS; a++)
		if (test_and_clear_bit(a, &dc->flip))
			tty_flip_buffer_push(&dc->port[a].port);

	return IRQ_HANDLED;
none:
	spin_unlock(&dc->spin_mutex);
	return IRQ_NONE;
}

static void nozomi_get_card_type(struct nozomi *dc)
{
	int i;
	u32 size = 0;

	for (i = 0; i < 6; i++)
		size += pci_resource_len(dc->pdev, i);

	/* Assume card type F32_8 if no match */
	dc->card_type = size == 2048 ? F32_2 : F32_8;

	dev_info(&dc->pdev->dev, "Card type is: %d\n", dc->card_type);
}

static void nozomi_setup_private_data(struct nozomi *dc)
{
	void __iomem *offset = dc->base_addr + dc->card_type / 2;
	unsigned int i;

	dc->reg_fcr = (void __iomem *)(offset + R_FCR);
	dc->reg_iir = (void __iomem *)(offset + R_IIR);
	dc->reg_ier = (void __iomem *)(offset + R_IER);
	dc->last_ier = 0;
	dc->flip = 0;

	dc->port[PORT_MDM].token_dl = MDM_DL;
	dc->port[PORT_DIAG].token_dl = DIAG_DL;
	dc->port[PORT_APP1].token_dl = APP1_DL;
	dc->port[PORT_APP2].token_dl = APP2_DL;

	for (i = 0; i < MAX_PORT; i++)
		init_waitqueue_head(&dc->port[i].tty_wait);
}

static ssize_t card_type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
			 char *buf)
{
	const struct nozomi *dc = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));

	return sprintf(buf, "%d\n", dc->card_type);
}
static DEVICE_ATTR(card_type, S_IRUGO, card_type_show, NULL);

static ssize_t open_ttys_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
			 char *buf)
{
	const struct nozomi *dc = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));

	return sprintf(buf, "%u\n", dc->open_ttys);
}
static DEVICE_ATTR(open_ttys, S_IRUGO, open_ttys_show, NULL);

static void make_sysfs_files(struct nozomi *dc)
{
	if (device_create_file(&dc->pdev->dev, &dev_attr_card_type))
		dev_err(&dc->pdev->dev,
			"Could not create sysfs file for card_type\n");
	if (device_create_file(&dc->pdev->dev, &dev_attr_open_ttys))
		dev_err(&dc->pdev->dev,
			"Could not create sysfs file for open_ttys\n");
}

static void remove_sysfs_files(struct nozomi *dc)
{
	device_remove_file(&dc->pdev->dev, &dev_attr_card_type);
	device_remove_file(&dc->pdev->dev, &dev_attr_open_ttys);
}

/* Allocate memory for one device */
static int nozomi_card_init(struct pci_dev *pdev,
				   const struct pci_device_id *ent)
{
	resource_size_t start;
	int ret;
	struct nozomi *dc = NULL;
	int ndev_idx;
	int i;

	dev_dbg(&pdev->dev, "Init, new card found\n");

	for (ndev_idx = 0; ndev_idx < ARRAY_SIZE(ndevs); ndev_idx++)
		if (!ndevs[ndev_idx])
			break;

	if (ndev_idx >= ARRAY_SIZE(ndevs)) {
		dev_err(&pdev->dev, "no free tty range for this card left\n");
		ret = -EIO;
		goto err;
	}

	dc = kzalloc(sizeof(struct nozomi), GFP_KERNEL);
	if (unlikely(!dc)) {
		dev_err(&pdev->dev, "Could not allocate memory\n");
		ret = -ENOMEM;
		goto err_free;
	}

	dc->pdev = pdev;

	ret = pci_enable_device(dc->pdev);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "Failed to enable PCI Device\n");
		goto err_free;
	}

	ret = pci_request_regions(dc->pdev, NOZOMI_NAME);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "I/O address 0x%04x already in use\n",
			(int) /* nozomi_private.io_addr */ 0);
		goto err_disable_device;
	}

	start = pci_resource_start(dc->pdev, 0);
	if (start == 0) {
		dev_err(&pdev->dev, "No I/O address for card detected\n");
		ret = -ENODEV;
		goto err_rel_regs;
	}

	/* Find out what card type it is */
	nozomi_get_card_type(dc);

	dc->base_addr = ioremap_nocache(start, dc->card_type);
	if (!dc->base_addr) {
		dev_err(&pdev->dev, "Unable to map card MMIO\n");
		ret = -ENODEV;
		goto err_rel_regs;
	}

	dc->send_buf = kmalloc(SEND_BUF_MAX, GFP_KERNEL);
	if (!dc->send_buf) {
		dev_err(&pdev->dev, "Could not allocate send buffer?\n");
		ret = -ENOMEM;
		goto err_free_sbuf;
	}

	for (i = PORT_MDM; i < MAX_PORT; i++) {
		if (kfifo_alloc(&dc->port[i].fifo_ul, FIFO_BUFFER_SIZE_UL,
					GFP_KERNEL)) {
			dev_err(&pdev->dev,
					"Could not allocate kfifo buffer\n");
			ret = -ENOMEM;
			goto err_free_kfifo;
		}
	}

	spin_lock_init(&dc->spin_mutex);

	nozomi_setup_private_data(dc);

	/* Disable all interrupts */
	dc->last_ier = 0;
	writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);

	ret = request_irq(pdev->irq, &interrupt_handler, IRQF_SHARED,
			NOZOMI_NAME, dc);
	if (unlikely(ret)) {
		dev_err(&pdev->dev, "can't request irq %d\n", pdev->irq);
		goto err_free_kfifo;
	}

	DBG1("base_addr: %p", dc->base_addr);

	make_sysfs_files(dc);

	dc->index_start = ndev_idx * MAX_PORT;
	ndevs[ndev_idx] = dc;

	pci_set_drvdata(pdev, dc);

	/* Enable RESET interrupt */
	dc->last_ier = RESET;
	iowrite16(dc->last_ier, dc->reg_ier);

	dc->state = NOZOMI_STATE_ENABLED;

	for (i = 0; i < MAX_PORT; i++) {
		struct device *tty_dev;
		struct port *port = &dc->port[i];
		port->dc = dc;
		tty_port_init(&port->port);
		port->port.ops = &noz_tty_port_ops;
		tty_dev = tty_port_register_device(&port->port, ntty_driver,
				dc->index_start + i, &pdev->dev);

		if (IS_ERR(tty_dev)) {
			ret = PTR_ERR(tty_dev);
			dev_err(&pdev->dev, "Could not allocate tty?\n");
			tty_port_destroy(&port->port);
			goto err_free_tty;
		}
	}

	return 0;

err_free_tty:
	for (i = 0; i < MAX_PORT; ++i) {
		tty_unregister_device(ntty_driver, dc->index_start + i);
		tty_port_destroy(&dc->port[i].port);
	}
err_free_kfifo:
	for (i = 0; i < MAX_PORT; i++)
		kfifo_free(&dc->port[i].fifo_ul);
err_free_sbuf:
	kfree(dc->send_buf);
	iounmap(dc->base_addr);
err_rel_regs:
	pci_release_regions(pdev);
err_disable_device:
	pci_disable_device(pdev);
err_free:
	kfree(dc);
err:
	return ret;
}

static void tty_exit(struct nozomi *dc)
{
	unsigned int i;

	DBG1(" ");

	for (i = 0; i < MAX_PORT; ++i)
		tty_port_tty_hangup(&dc->port[i].port, false);

	/* Racy below - surely should wait for scheduled work to be done or
	  complete off a hangup method ? */
	while (dc->open_ttys)
		msleep(1);
	for (i = 0; i < MAX_PORT; ++i) {
		tty_unregister_device(ntty_driver, dc->index_start + i);
		tty_port_destroy(&dc->port[i].port);
	}
}

/* Deallocate memory for one device */
static void nozomi_card_exit(struct pci_dev *pdev)
{
	int i;
	struct ctrl_ul ctrl;
	struct nozomi *dc = pci_get_drvdata(pdev);

	/* Disable all interrupts */
	dc->last_ier = 0;
	writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);

	tty_exit(dc);

	/* Send 0x0001, command card to resend the reset token. */
	/* This is to get the reset when the module is reloaded. */
	ctrl.port = 0x00;
	ctrl.reserved = 0;
	ctrl.RTS = 0;
	ctrl.DTR = 1;
	DBG1("sending flow control 0x%04X", *((u16 *)&ctrl));

	/* Setup dc->reg addresses to we can use defines here */
	write_mem32(dc->port[PORT_CTRL].ul_addr[0], (u32 *)&ctrl, 2);
	writew(CTRL_UL, dc->reg_fcr);	/* push the token to the card. */

	remove_sysfs_files(dc);

	free_irq(pdev->irq, dc);

	for (i = 0; i < MAX_PORT; i++)
		kfifo_free(&dc->port[i].fifo_ul);

	kfree(dc->send_buf);

	iounmap(dc->base_addr);

	pci_release_regions(pdev);

	pci_disable_device(pdev);

	ndevs[dc->index_start / MAX_PORT] = NULL;

	kfree(dc);
}

static void set_rts(const struct tty_struct *tty, int rts)
{
	struct port *port = get_port_by_tty(tty);

	port->ctrl_ul.RTS = rts;
	port->update_flow_control = 1;
	enable_transmit_ul(PORT_CTRL, get_dc_by_tty(tty));
}

static void set_dtr(const struct tty_struct *tty, int dtr)
{
	struct port *port = get_port_by_tty(tty);

	DBG1("SETTING DTR index: %d, dtr: %d", tty->index, dtr);

	port->ctrl_ul.DTR = dtr;
	port->update_flow_control = 1;
	enable_transmit_ul(PORT_CTRL, get_dc_by_tty(tty));
}

/*
 * ----------------------------------------------------------------------------
 * TTY code
 * ----------------------------------------------------------------------------
 */

static int ntty_install(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty)
{
	struct port *port = get_port_by_tty(tty);
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	int ret;
	if (!port || !dc || dc->state != NOZOMI_STATE_READY)
		return -ENODEV;
	ret = tty_standard_install(driver, tty);
	if (ret == 0)
		tty->driver_data = port;
	return ret;
}

static void ntty_cleanup(struct tty_struct *tty)
{
	tty->driver_data = NULL;
}

static int ntty_activate(struct tty_port *tport, struct tty_struct *tty)
{
	struct port *port = container_of(tport, struct port, port);
	struct nozomi *dc = port->dc;
	unsigned long flags;

	DBG1("open: %d", port->token_dl);
	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	dc->last_ier = dc->last_ier | port->token_dl;
	writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	dc->open_ttys++;
	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);
	printk("noz: activated %d: %p\n", tty->index, tport);
	return 0;
}

static int ntty_open(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	return tty_port_open(&port->port, tty, filp);
}

static void ntty_shutdown(struct tty_port *tport)
{
	struct port *port = container_of(tport, struct port, port);
	struct nozomi *dc = port->dc;
	unsigned long flags;

	DBG1("close: %d", port->token_dl);
	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	dc->last_ier &= ~(port->token_dl);
	writew(dc->last_ier, dc->reg_ier);
	dc->open_ttys--;
	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);
	printk("noz: shutdown %p\n", tport);
}

static void ntty_close(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	if (port)
		tty_port_close(&port->port, tty, filp);
}

static void ntty_hangup(struct tty_struct *tty)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	tty_port_hangup(&port->port);
}

/*
 * called when the userspace process writes to the tty (/dev/noz*).
 * Data is inserted into a fifo, which is then read and transferred to the modem.
 */
static int ntty_write(struct tty_struct *tty, const unsigned char *buffer,
		   int count)
{
	int rval = -EINVAL;
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	struct port *port = tty->driver_data;
	unsigned long flags;

	/* DBG1( "WRITEx: %d, index = %d", count, index); */

	if (!dc || !port)
		return -ENODEV;

	rval = kfifo_in(&port->fifo_ul, (unsigned char *)buffer, count);

	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	/* CTS is only valid on the modem channel */
	if (port == &(dc->port[PORT_MDM])) {
		if (port->ctrl_dl.CTS) {
			DBG4("Enable interrupt");
			enable_transmit_ul(tty->index % MAX_PORT, dc);
		} else {
			dev_err(&dc->pdev->dev,
				"CTS not active on modem port?\n");
		}
	} else {
		enable_transmit_ul(tty->index % MAX_PORT, dc);
	}
	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);

	return rval;
}

/*
 * Calculate how much is left in device
 * This method is called by the upper tty layer.
 *  #according to sources N_TTY.c it expects a value >= 0 and
 *  does not check for negative values.
 *
 * If the port is unplugged report lots of room and let the bits
 * dribble away so we don't block anything.
 */
static int ntty_write_room(struct tty_struct *tty)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	int room = 4096;
	const struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);

	if (dc)
		room = kfifo_avail(&port->fifo_ul);

	return room;
}

/* Gets io control parameters */
static int ntty_tiocmget(struct tty_struct *tty)
{
	const struct port *port = tty->driver_data;
	const struct ctrl_dl *ctrl_dl = &port->ctrl_dl;
	const struct ctrl_ul *ctrl_ul = &port->ctrl_ul;

	/* Note: these could change under us but it is not clear this
	  matters if so */
	return	(ctrl_ul->RTS ? TIOCM_RTS : 0) |
		(ctrl_ul->DTR ? TIOCM_DTR : 0) |
		(ctrl_dl->DCD ? TIOCM_CAR : 0) |
		(ctrl_dl->RI ? TIOCM_RNG : 0) |
		(ctrl_dl->DSR ? TIOCM_DSR : 0) |
		(ctrl_dl->CTS ? TIOCM_CTS : 0);
}

/* Sets io controls parameters */
static int ntty_tiocmset(struct tty_struct *tty,
					unsigned int set, unsigned int clear)
{
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	unsigned long flags;

	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	if (set & TIOCM_RTS)
		set_rts(tty, 1);
	else if (clear & TIOCM_RTS)
		set_rts(tty, 0);

	if (set & TIOCM_DTR)
		set_dtr(tty, 1);
	else if (clear & TIOCM_DTR)
		set_dtr(tty, 0);
	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);

	return 0;
}

static int ntty_cflags_changed(struct port *port, unsigned long flags,
		struct async_icount *cprev)
{
	const struct async_icount cnow = port->tty_icount;
	int ret;

	ret =	((flags & TIOCM_RNG) && (cnow.rng != cprev->rng)) ||
		((flags & TIOCM_DSR) && (cnow.dsr != cprev->dsr)) ||
		((flags & TIOCM_CD) && (cnow.dcd != cprev->dcd)) ||
		((flags & TIOCM_CTS) && (cnow.cts != cprev->cts));

	*cprev = cnow;

	return ret;
}

static int ntty_tiocgicount(struct tty_struct *tty,
				struct serial_icounter_struct *icount)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	const struct async_icount cnow = port->tty_icount;

	icount->cts = cnow.cts;
	icount->dsr = cnow.dsr;
	icount->rng = cnow.rng;
	icount->dcd = cnow.dcd;
	icount->rx = cnow.rx;
	icount->tx = cnow.tx;
	icount->frame = cnow.frame;
	icount->overrun = cnow.overrun;
	icount->parity = cnow.parity;
	icount->brk = cnow.brk;
	icount->buf_overrun = cnow.buf_overrun;
	return 0;
}

static int ntty_ioctl(struct tty_struct *tty,
		   unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	int rval = -ENOIOCTLCMD;

	DBG1("******** IOCTL, cmd: %d", cmd);

	switch (cmd) {
	case TIOCMIWAIT: {
		struct async_icount cprev = port->tty_icount;

		rval = wait_event_interruptible(port->tty_wait,
				ntty_cflags_changed(port, arg, &cprev));
		break;
	}
	default:
		DBG1("ERR: 0x%08X, %d", cmd, cmd);
		break;
	}

	return rval;
}

/*
 * Called by the upper tty layer when tty buffers are ready
 * to receive data again after a call to throttle.
 */
static void ntty_unthrottle(struct tty_struct *tty)
{
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	unsigned long flags;

	DBG1("UNTHROTTLE");
	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	enable_transmit_dl(tty->index % MAX_PORT, dc);
	set_rts(tty, 1);

	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);
}

/*
 * Called by the upper tty layer when the tty buffers are almost full.
 * The driver should stop send more data.
 */
static void ntty_throttle(struct tty_struct *tty)
{
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	unsigned long flags;

	DBG1("THROTTLE");
	spin_lock_irqsave(&dc->spin_mutex, flags);
	set_rts(tty, 0);
	spin_unlock_irqrestore(&dc->spin_mutex, flags);
}

/* Returns number of chars in buffer, called by tty layer */
static s32 ntty_chars_in_buffer(struct tty_struct *tty)
{
	struct port *port = tty->driver_data;
	struct nozomi *dc = get_dc_by_tty(tty);
	s32 rval = 0;

	if (unlikely(!dc || !port)) {
		goto exit_in_buffer;
	}

	rval = kfifo_len(&port->fifo_ul);

exit_in_buffer:
	return rval;
}

static const struct tty_port_operations noz_tty_port_ops = {
	.activate = ntty_activate,
	.shutdown = ntty_shutdown,
};

static const struct tty_operations tty_ops = {
	.ioctl = ntty_ioctl,
	.open = ntty_open,
	.close = ntty_close,
	.hangup = ntty_hangup,
	.write = ntty_write,
	.write_room = ntty_write_room,
	.unthrottle = ntty_unthrottle,
	.throttle = ntty_throttle,
	.chars_in_buffer = ntty_chars_in_buffer,
	.tiocmget = ntty_tiocmget,
	.tiocmset = ntty_tiocmset,
	.get_icount = ntty_tiocgicount,
	.install = ntty_install,
	.cleanup = ntty_cleanup,
};

/* Module initialization */
static struct pci_driver nozomi_driver = {
	.name = NOZOMI_NAME,
	.id_table = nozomi_pci_tbl,
	.probe = nozomi_card_init,
	.remove = nozomi_card_exit,
};

static __init int nozomi_init(void)
{
	int ret;

	printk(KERN_INFO "Initializing %s\n", VERSION_STRING);

	ntty_driver = alloc_tty_driver(NTTY_TTY_MAXMINORS);
	if (!ntty_driver)
		return -ENOMEM;

	ntty_driver->driver_name = NOZOMI_NAME_TTY;
	ntty_driver->name = "noz";
	ntty_driver->major = 0;
	ntty_driver->type = TTY_DRIVER_TYPE_SERIAL;
	ntty_driver->subtype = SERIAL_TYPE_NORMAL;
	ntty_driver->flags = TTY_DRIVER_REAL_RAW | TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV;
	ntty_driver->init_termios = tty_std_termios;
	ntty_driver->init_termios.c_cflag = B115200 | CS8 | CREAD | \
						HUPCL | CLOCAL;
	ntty_driver->init_termios.c_ispeed = 115200;
	ntty_driver->init_termios.c_ospeed = 115200;
	tty_set_operations(ntty_driver, &tty_ops);

	ret = tty_register_driver(ntty_driver);
	if (ret) {
		printk(KERN_ERR "Nozomi: failed to register ntty driver\n");
		goto free_tty;
	}

	ret = pci_register_driver(&nozomi_driver);
	if (ret) {
		printk(KERN_ERR "Nozomi: can't register pci driver\n");
		goto unr_tty;
	}

	return 0;
unr_tty:
	tty_unregister_driver(ntty_driver);
free_tty:
	put_tty_driver(ntty_driver);
	return ret;
}

static __exit void nozomi_exit(void)
{
	printk(KERN_INFO "Unloading %s\n", DRIVER_DESC);
	pci_unregister_driver(&nozomi_driver);
	tty_unregister_driver(ntty_driver);
	put_tty_driver(ntty_driver);
}

module_init(nozomi_init);
module_exit(nozomi_exit);

module_param(debug, int, S_IRUGO | S_IWUSR);

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);